Gr.Klammspitze

Gr.Klammspitze

Der Himmel zieht sich schon langsam zu.

Gr.Klammspitze
gipfel